23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 โดย American Tortoise Rescue วัตถุประสงค์ของวันเต่าโลกคือการให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่า

       นับตั้งแต่ก่อตั้ง องค์กรได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือเต่าและเต่าเกือบ 5,000 ตัว โดยจัดให้มีความปลอดภัย ที่พักพิง และการคุ้มครองในบ้านใหม่ ในปี พ.ศ. 2543 องค์กรได้ตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเต่าโลกครั้งแรกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลเต่าและเต่าอย่างเหมาะสม ทั้งสำหรับเจ้าของเต่าที่บ้านและในระดับโลก โดยจัดการกับปัญหาทางนิเวศวิทยา

      เต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า 200 ล้านปี - ยาวกว่างู นก และกิ้งก่า มีหลายขนาด บางชนิดมีความยาวเพียง 4 นิ้ว ในขณะที่บางชนิดมีความยาวเกือบ 2 เมตร เต่ามีอายุยืนยาว - เต่าที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุถึง 188 ปี เต่าทะเลมีระบบ GPS ในเวอร์ชันของตัวเอง โดยพวกมันจะรับรู้สนามแม่เหล็กรอบตัวเพื่อนำทางพวกมัน

ทีมา : https://nationaltoday.com/world-turtle-day/

      https://www.twinkl.co.th/event/world-turtle-day-usa-2024