สถานีวิทยุเครือข่าย

สถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ ระบบ FM105.75