วันพืชมงคล 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันขึ้น 3 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ในวันพืชมงคลนี้ พระโคแรกนาขวัญปีนี้คือ “พอ-เพียง” และพระโคสำรองคือ "เพิ่ม-พูล" พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีความเป็นมาอย่างได้รับการรับรู้มาตั้งแต่โบราณ และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมในราชอาณาจักรไทย     

        ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2567 พระโคได้ทำการเสี่ยงทายเกี่ยวกับการกิน 7 สิ่ง ซึ่งมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้:

 1. น้ำ: ถ้าพระโคกินน้ำ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี นาในที่ดอนอาจได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้าง ผลาหารและธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์
 2. หญ้า: พระโคกินหญ้า ซึ่งเป็นสัญญาณว่าน้ำจะมากสักหน่อย ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร และมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
 3. ถั่ว: พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่าผลาหารและธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
 4. เหล้า: พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้ศรษฐกิจรุ่งเรือง 
 5. ผลการเสี่ยงทาย ปี2567 มีดังนี้
 6. พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง ได้ผ้า 5 คืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
         
 7. พระโค กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
 8. พระโค กินน้ำ พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
 9. พระโค กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง 

 10. www.moac.go.th (nationtv.tv) www.bing.com