วันที่ 25 มกราคม 2564 ศ.ดร.นพ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีระเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ดร.หมิง ซุน เซี่ย ผู้ช่วยรองอธิการบดี ดร ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับโอวาทและแนะนำหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ และนำตัวแทนนักศึกษา เข้ารับโอวาท จาก พณฯ จุฬาราชมนตรี 

โดยในปีการศึกษา 1/2564 ทางมหาวิทยาลัยเกริก จะเปิดหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม โดย มีอาจารย์สราวุธ และซัน และ ดร.สมิธ อีซอ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3กลุ่มวิชา 1.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2. อุตสาหกรรมฮาลาล 3 การเงินอิสลาม โดย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรสาขาใหม่ที่จะเปิดขึ้น จะสามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถได้ถึง 3 ด้าน ทั้งอุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และการเงินอิสลาม โดยทางสำนักจุฬาราชมนตรี มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบทุนการศึกษา 100% ให้กับทางสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อนำไปมอบให้กับ เยาวชนจำนวน 1 ทุน มูลค่า 240,000 บาท และยังมีทุนสิทธิลดค่าเล่าเรียนอีกกว่า 50 ทุน